ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ pla

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng pla


pla

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (tin học) viết tắt của Programmed Logic Array: ngôn ngữ lập trình

Các câu ví dụ:

1. He urged the pla to step up research into high-tech means of warfare and engage in "real combat training", Xinhua said.


2. China's neighbors have watched warily as the pla has upgraded its arsenal with increasing sophisticated weaponry and sought to create a more effective and professional fighting force.


Xem tất cả câu ví dụ về pla

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…