ex. Game, Music, Video, Photography

Photo by VnExpress/Trang Bui At home, my mom simply simmers the feet in fish sauce, dries the fat with tissue paper, breaks open the claws and serves.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ feet. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Photo by VnExpress/Trang Bui At home, my mom simply simmers the feet in fish sauce, dries the fat with tissue paper, breaks open the claws and serves.

Nghĩa của câu:

feet


Ý nghĩa

@feet /fut/
* danh từ, số nhiều feet
- chân, bàn chân (người, thú...)
- bước chân, cách đi
=swift of foot+ có bước đi nhanh
- (quân sự) bộ binh
=horse, foot and artillery+ kỵ binh, bộ binh và pháo binh
- chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía dưới, cuối
=at the foot of a page+ ở cuối trang
- phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m)
- âm tiết ((thơ ca))
- (thực vật học) gốc cánh (hoa)
- cặn bã ((thường) foot)
- đường thô ((thường) foots)
- (foots) (như) footlights
!at someone's feet
- ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai
- đang cầu cạnh ai
!to be (stand) on one's feet
- đứng thẳng
- lại khoẻ mạnh
- có công ăn việc làm, tự lập
!to carry someone off his feet
- làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
!to fall on (upon) one's feet
- (xem) fall
!to find (know) the length of someone's feet
- biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
!to have the ball at one's feet
- (xem) ball
!to have feet of clay
- chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
!to have one food in the grave
- gần đất xa trời
!to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
- đè đầu cưỡi cổ ai
!to keep one's feet
- (xem) feet
!to measure anothers foot by one's own last
- suy bụng ta ra bụng người
!to put one's foot down
- (xem) put
!to put one's foot in it
- (xem) put
!to put (set) someone back on his feet
- phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
!to set on foot
- (xem) set
!with foat at foot
- đã đẻ (ngựa cái)
![with one's] feet foremost
- bị khiêng đi để chôn
* ngoại động từ
- đặt chân lên
- thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất)
- (thông tục) thanh toán (hoá đơn)
- (thông tục) cộng, cộng gộp
* nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
- đi bộ
- nhảy
!to foot it
- (thông tục) nhảy, nhảy múa
- đi bộ
- chạy
!to foot up
- lên tới, tới mức, tổng cộng tới
=the expenditure footed up to 3,000dd+ tiền nộp phí tổn lên tới 3 000 đồng
@foot /fut/
* danh từ, số nhiều feet
- chân, bàn chân (người, thú...)
- bước chân, cách đi
=swift of foot+ có bước đi nhanh
- (quân sự) bộ binh
=horse, foot and artillery+ kỵ binh, bộ binh và pháo binh
- chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía dưới, cuối
=at the foot of a page+ ở cuối trang
- phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m)
- âm tiết ((thơ ca))
- (thực vật học) gốc cánh (hoa)
- cặn bã ((thường) foot)
- đường thô ((thường) foots)
- (foots) (như) footlights
!at someone's feet
- ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai
- đang cầu cạnh ai
!to be (stand) on one's feet
- đứng thẳng
- lại khoẻ mạnh
- có công ăn việc làm, tự lập
!to carry someone off his feet
- làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
!to fall on (upon) one's feet
- (xem) fall
!to find (know) the length of someone's feet
- biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
!to have the ball at one's feet
- (xem) ball
!to have feet of clay
- chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
!to have one food in the grave
- gần đất xa trời
!to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
- đè đầu cưỡi cổ ai
!to keep one's feet
- (xem) feet
!to measure anothers foot by one's own last
- suy bụng ta ra bụng người
!to put one's foot down
- (xem) put
!to put one's foot in it
- (xem) put
!to put (set) someone back on his feet
- phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
!to set on foot
- (xem) set
!with foat at foot
- đã đẻ (ngựa cái)
![with one's] feet foremost
- bị khiêng đi để chôn
* ngoại động từ
- đặt chân lên
- thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất)
- (thông tục) thanh toán (hoá đơn)
- (thông tục) cộng, cộng gộp
* nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
- đi bộ
- nhảy
!to foot it
- (thông tục) nhảy, nhảy múa
- đi bộ
- chạy
!to foot up
- lên tới, tới mức, tổng cộng tới
=the expenditure footed up to 3,000dd+ tiền nộp phí tổn lên tới 3 000 đồng

@foot
- chân (đường thẳng góc); phút (đơn vị đo lường Anh)
- f. of a perpendicular chân đường vuông góc

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…