ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ phone là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 34 kết quả phù hợp.


Kết quả #31

phonetists

Phát âm

Xem phát âm phonetists »

Ý nghĩa

Phonetists là những người nghiên cứu về âm vị học, tức là học về cách phát âm và các đặc điểm của âm thanh trong ngôn ngữ. Phiên âm: /fəʊˈnetɪsts/.

Xem thêm phonetists »
Kết quả #32

phoney /'founi/ (phony) /'founi/

Phát âm

Xem phát âm phoney »

Ý nghĩa

tính từ


  (từ lóng) giả vờ (ốm...)
  giả, giả mạo (tiền, đồ nữ trang...)

Xem thêm phoney »
Kết quả #33

phoney /'founi/ (phony) /'founi/

Phát âm

Xem phát âm phoneys »

Ý nghĩa

tính từ


  (từ lóng) giả vờ (ốm...)
  giả, giả mạo (tiền, đồ nữ trang...)

Xem thêm phoneys »
Kết quả #34

phoneys

Phát âm

Xem phát âm phoneys »

Ý nghĩa

Nghĩa: những người giả làm ai đó hoặc che giấu sự thật để lừa đảo hoặc gian lận.Phiên âm: /ˈfəʊniːz/

Xem thêm phoneys »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…