ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ phone in

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng phone in


phone in

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  hộp thư truyền thanh/truyền hình

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…