ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ phone booth

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng phone booth


phone booth

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  trạm điện thoại, phòng điện thoại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…