ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ party-coloured

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng party-coloured


party-coloured /'pɑ:ti,kʌləd/ (party-coloured) /'pɑ:ti,kʌləd/

Phát âm


Ý nghĩa

 coloured) /'pɑ:ti,kʌləd/

tính từ


  lẫn màu, nhiều màu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…