ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ours

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ours


ours /'auəz/

Phát âm


Ý nghĩa

* đại từ sở hữu
  cái của chúng ta, cái của chúng tôi, cái của chúng mình
ours is a large family → gia đình chúng tôi là một gia đình lớn
  trung đoàn của chúng ta, đội của chúng ta, trung đoàn của chúng tôi, đội của chúng tôi
Jones of ours → Giôn ở đội của chúng tôi

Các câu ví dụ:

1. Named Kepler 452b, the planet is about 60 percent larger than Earth and could have active volcanoes, oceans, sunshine like ours, twice as much gravity and a year that lasts 385 days.

Nghĩa của câu:

Được đặt tên là Kepler 452b, hành tinh này lớn hơn Trái đất khoảng 60% và có thể có núi lửa, đại dương, ánh nắng mặt trời đang hoạt động giống như của chúng ta, trọng lực gấp đôi và một năm kéo dài 385 ngày.


Xem tất cả câu ví dụ về ours /'auəz/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…