ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ot

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ot


ot

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  vt của Old Testament
  Kinh Cựu ước

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…