ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ op

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng op


op

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  vt của operation
  vt của opera
  tác phẩm

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…