ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ofay

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ofay


ofay /'oufei/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người da trắng (tiếng lóng của người da đen)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…