ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ oeuvre

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng oeuvre


oeuvre

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (số nhiều : oeuvres)
  tác phẩm nghệ thuật
  sự nghiệp (một tác giả)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…