ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ nulled

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng nulled


nulled

Phát âm


Ý nghĩa

Nulled (/[nʌld]/) có nghĩa là một phần mềm hoặc tệp tin được xóa bỏ hoặc điều chỉnh bản quyền để không yêu cầu sự đăng ký hoặc thanh toán phí sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm nulled là không hợp pháp và có thể gây rủi ro về bảo mật cho người sử dụng.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…