ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news story

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news story


news story /'nju:s'stɔ:ri/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bài phóng sự, bài tường thuật

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…