ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news-dealer

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news-dealer


news-dealer /'nju:z,di:lə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) news agent

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…