ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news conference

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news conference


news conference /'nju:z,kɔnfərəns/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  cuộc họp báo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…