ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news cameraman

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news cameraman


news cameraman

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  <Mỹ> phóng viên nhiếp ảnh; người quay phim thời sự

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…