ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news-boy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news-boy


news-boy /nju:zbɔi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  em bé bán báo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…