ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news-analyst

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news-analyst


news-analyst /'nju:z,ænəlist/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhà bình luận thời sự

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…