ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ news-agency

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng news-agency


news-agency /nju:z,eidʤənsi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  hãng thông tin

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…