ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ music-hall

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng music-hall


music-hall /'mju:zikhɔ:l/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhà hát ca múa nhạc

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…