ex. Game, Music, Video, Photography

Moscow, they believe, has been deliberately exacerbating conflict in the Middle East - most particularly Syria - to send refugees pouring into Europe with the specific aim of fracturing European unity.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ deliberately. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Moscow, they believe, has been deliberately exacerbating conflict in the Middle East - most particularly Syria - to send refugees pouring into Europe with the specific aim of fracturing European unity.

Nghĩa của câu:

Họ tin rằng Moscow đã cố tình làm trầm trọng thêm xung đột ở Trung Đông - đặc biệt là Syria - để gửi những người tị nạn đổ vào châu Âu với mục đích cụ thể là phá vỡ sự thống nhất của châu Âu.

deliberately


Ý nghĩa

@deliberately
- xem deliberate

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…