ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ moment

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng moment


moment /'moumənt/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

((thông tục) (cũng) mo)
  chốc, lúc, lát
wait a moment → đợi một lát
at any moment → bất cứ lúc nào
the [very] moment [that] → ngay lúc mà
at the moment → lúc này, bây giờ
at that moment → lúc ấy, lúc đó
  tầm quan trọng, tính trọng yếu
an affair of great moment → một việc đó có tầm quan trọng lớn
a matter of moment → một vấn đề quan trọng
  (kỹ thuật), (vật lý) Mômen

@moment
  mômen; thời điểm; quan trọng
  m. of a family of curves mômen của một họ đường cong
  m. of a force mômen của một lực
  m. of a frequency distribution (xác suất) mômen của phân phối tần số
  m. of inertia (cơ học) mômen quán tính
  m. of mass mômen tĩnh
  m. of momentum mômen động lượng
  m. of precession mômen tuế sai
  bending m. mômen uốn
  bilinear m. mômen song tuyến tính
  corrected m. (thống kê) mômen đã sửa, mômen đã hiệu chỉnh
  curde m. (thống kê) mômen không trung tâm
  factorial m. (toán kinh tế) mômen giai thừa
  group m. mômen nhóm
  hinge m. mômen tiếp hợp
  incomplete m. (xác suất) mômen khuyết
  joint m. (thống kê) mômen hỗn tạp
  magnetic m. (vật lí) mômen từ
  multipole m. mômen cực bội
  multivariate m. mômen hỗn tạp
  pitching m. mômen [dọc, lên xuống]
  polar m. of inertia mômen quán tính
  population m. mômen tổng quát, mômen của phân phối
  principal m. of inertia mômen quán tính chính
  product m. mômen tích, mômen hỗn tạp
  raw m. (thống kê) mômen đối với gốc tuỳ ý
  rolling m. mômen nghiêng
  sampling m. mômen mẫu
  second m. mômen cấp hai
  static(al) m. (cơ học) mômen tĩnh
  twisting m. mômen xoắn
  unadjusted m. (thống kê) mômen không được hiệu chỉnh nhóm
  unbalanced m. mômen không cân bằng
  yawing m. mômen đảo lại

Các câu ví dụ:

1. He could not hide his pride, and believed that from that moment the delta would thrive.

Nghĩa của câu:

Anh không giấu nổi niềm tự hào, tin tưởng rằng từ lúc đó vùng châu thổ sẽ phát triển mạnh mẽ.


2. "The moment my foot touched the ground, it collapsed, plunging me into the depth along with the rubbles and two motorbikes," Hoan said.

Nghĩa của câu:

“Thời điểm chân tôi chạm đất thì bị sập, cuốn tôi xuống vực sâu cùng với đống đổ nát và hai xe máy”, anh Hoàn kể.


3. "What is essential at this moment in time is to have a credible and independent investigation.


4. At noon, the copper scavengers in the Le Duc Tho Street slum enjoy a relaxing moment.


5. "The moment my foot hit the ground, it collapsed, dragging me into the abyss with the rubble and two motorbikes," Hoan said.


Xem tất cả câu ví dụ về moment /'moumənt/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…