ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ mobile unit

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng mobile unit


mobile unit /'moubail,ju:nit/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  xe quay phim (thu tiếng...)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…