ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ mobbishness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng mobbishness


mobbishness /'mɔbiʃnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính chất dân chúng, tính chất quần chúng
  tính chất của đám đông hỗn tạp
  tính chất hỗn loạn, tính chất huyên náo om sòm

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…