ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ mikados

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng mikados


mikado /mi'kɑ:dou/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  thiên hoàng (vua Nhật bản)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…