ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ mammy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng mammy


mammy /'mæmi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  uây khyếm mẹ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vú em người da đen

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…