ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ m

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng m


m /em/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều Ms, M's
  M, m
  1000 (chữ số La mã)

Các câu ví dụ:

1. If adventurous, don’t forget to visit the old Phan Rang – Da Lat railway tunnel, 100 m in length and 1,400 m above sea level.

Nghĩa của câu:

Nếu thích mạo hiểm, đừng quên ghé thăm hầm đường sắt Phan Rang - Đà Lạt cũ, dài 100 m và cao 1.400 m so với mực nước biển.


2. m, when the waters begin to rise the clam diggers leave the beach.

Nghĩa của câu:

m, khi nước bắt đầu dâng, những người đào ngao rời bãi biển.


3. The mountain has an altitude of 2,428 m and is considered sacred by the La Chi ethnic community.


4. Ascending 2,967 m high Po Ma Lung in Lang Village, Phong Tho District in Vietnam’s northern mountainous region is infamous for its length and roughness, the first pitstop only accessible after an 8-9 hour trek.


5. After an hour, we made camp, situated at 2,200 m on the less windy side of a small valley very close to a stream.


Xem tất cả câu ví dụ về m /em/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…