ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ inter

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng inter


inter /in'tə:/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  chôn, chôn cất, mai táng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…