ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ in

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng in


in /in/

Phát âm


Ý nghĩa

* giới từ
  ở, tại, trong (nơi chốn, không gian...)
in the room → trong phòng
in the Soviet Union → ở Liên Xô
in the sky → trong bầu trời
in the crowed → trong đám đông
in the dark → trong bóng tối
in the rain → trong mưa, dưới trời mưa
in a storm → trong cơn bão
to serve in the army → phục vụ trong quân đội
in Shakespeare → trong (những tác phẩm của) Sếch xpia
  về, vào, vào lúc, trong, trong lúc (thời gian)
in spring → về mùa xuân
in 1945 → vào năm 1945
in the morning → vào buổi sáng
the first time in one's life → lần đầu tiên trong đời
in an hour → trong một tiếng đồng hồ, trong một giờ
it was done in a day → việc đó làm xong trong một ngày
  ở vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang
to be in a favourable postision → ở vào thế thuận lợi
in any case → trong bất kỳ trường hợp nào
in someone's power → trong phạm vi quyền lực của ai
in someone's place → ở vào địa vị ai
blind in one eye → chột mắt
small in stature → vóc người nhỏ bé
in perplexity → đang bối rối lúng túng
in a firy → trong cơn giận dữ
in tears → đang khóc
in debt → mang công mắc nợ
in fruit → đang ra quả
in crosssing the river → trong khi qua sông
in my absence → trong lúc tôi vắng mặt
in the very act → khi đang hành động, quả tang
  vào, vào trong
to throw in the fire → ném vào lửa
to look in a mirror → nhìn vào gương
to be absorbed in work → mải mê công việc
  theo
in my opinion → theo ý kiến tôi
in his fancy → theo trí tưởng tượng của hắn; trong trí tưởng tượng của hắn
  thành
packed in dozens → đóng thành từng tá
to go in twos and threes → đi thành từng nhóm hai, ba
to cut in two → cắt thành hai phần, chia làm đôi
falling in folds → rủ xuống thành nếp
  bằng
writter in English → viết bằng tiếng Anh
to build in wood → xây dựng bằng gỗ
a statue in marble → pho tượng bằng cẩm thạch
  mặc, đeo...
a lady in in red → một bà mặc áo màu đỏ
in decorations → đeo huân chương
  vì
to cry in pain → kêu khóc vì đau
  để
in my defence → để bảo vệ cho tôi
in reply to... → để trả lời cho...
in return for something → để đền đáp lại cái gì, để trả lại cái gì
in opposition to → để chống lại, để phản đối lại
  về, ở
to be weak in English → kém về môn tiếng Anh
a lecture in anatomy → bài thuyết trình về giải phẫu
to differ in something → khác nhau về cái gì
to change in volume → thay đổi về khối lượng
to diminish in size → thu nhỏ về kích thước
rich in quality → phong phú về chất lượng
to believe in something → tin tưởng ở cái gì
the latest thing in electronics → (thông tục) cái mới nhất về điện tử
four meters in length → bốn mét (về) chiều dài
three metters in width → bốn mét (về) chiều rộng
'expamle'>in all
  (xem) all
in fact
  (xem) fact
in itself
  (xem) itself
in so far as
  (xem) far
in that
  bởi vì
in truth
  thực vậy
to be not in it
  không nước gì, không ăn thua gì; không phải là một đối thủ đáng gờm
he has it in him
  hắn có đủ khả năng làm điều đó
there is not one in a hundred
  trăm phần không có lấy một phần
* phó từ
  vào
=to walk in → đi vào, bước vào
to lock somebody in → giam ai vào
  ở nhà
is anyone in? → có ai ở nhà không?
  đến, đến bến, cặp bến
summer is in → mùa hạ đã đến
the train is in → xe lửa đã đến
the boat is in → tàu đã cặp bến
  đang nắm chính quyền
the Vietnam Workres' Party is one which is in → Đảng Lao động Việt nam là đảng nắm chính quyền
  đang mùa; đang thịnh hành, đang là cái mốt
pineapples are in → đang mùa dứa
nylon stocking are in → bít tất ny lông đang là cái mốt
  ở trong, ở bên trong
a coat with the woolly side in → áo choàng có lượt len lót trong
'expamle'>to be in for
  mắc vào, lâm vào
=to be in for trouble → lâm vào cảnh khó chịu phiền muộn
to be in for it → gặp chịu khó chuyện, gặp chuyện bực mình (do chính mình gây ra)
  dự thi (một cuộc đua...)
to be in for an examination → đi thi
'expamle'>to be in with somebody
  giận ai, bực mình với ai
in and out
  ra ra vào vào, đi đi lại lại
in on it
  (thông tục) biết thừa đi rồi, biết tỏng đi rồi
in with it!
  để vào, đem vào!

danh từ


  (số nhiều) (chính trị) (the ins) Đảng đang nắm chính quyền
=the ins and the outs → đảng đang nắm chính quyền và đảng không nắm chính quyền
  đảng viên đảng nắm chính quyền
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nơi vào, chỗ vào; sự đưa vào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế lực
'expamle'>the ins and outs
  những chỗ lồi ra lõm vào, những chỗ ngoằn ngoèo (của một nơi nào)
  những chi tiết (của một vấn đề...)

tính từ


  trong, nội
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cầm quyền
=the in party → đảng cầm quyền

ngoại động từ

, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (tiếng địa phương)
  thu thập lại, thu vén lại, thu lại; gặt
to in the hay before it rains → thu vén cỏ khô trước khi trời mưa
  bao quanh, quây lại

@in
  trong, ở trong i. case trong trường hợp; i. fact thực vậy, thực ra; i. the
  large, i. general nói chung; i. order to để; i. particular nói riêng, đặc
  biệt; i. particularr nói riêng, đặc biệt; i. the small cục bộ

@in
  o. that, in o to để
  o. of congruence cấp của một đoàn
  o. of contact bậc tiếp xúc
  o. of a curve cấp của một đường cong
  o. of a determinant cấp của một định thức
  o. of a differential equation (giải tích) cấp của một phương trình vi phân
  o. of an element in a groupcấp của một phần tử trong một nhóm
  o. of a groupcấp của một nhóm
  o. of magnitude độ lớn
  o. of a matrix cấp của một ma trận
  o. of a permutation cấp của phép hoán vị
  o. of a pole (giải tích) cấp của cực
  o. of a radical chỉ số căn, bậc của căn số
  o. of a singular point cấp của một điểm kỳ dị
  o. of a stationarity (thống kê) cấp dừng (của quá trình)
  o. of a tensor cấp của một tensor
  blocking o. trật tự cản
  calling o. lệnh gửi
  circular o. thứ tự vòng quanh
  coded o. lệnh được mã hoá
  conditional o. lệnh có điều kiện
  cycle o. (máy tính) cấp chu trình
  cyclic o. thứ tự vòng quanh
  dictionary o. thứ tự từ điển
  dummy o. lệnh giả
  initial o. (máy tính) lệnh ban đầu
  lattice o. sắp theo dàn
  lexicographic(al) o. thứ tự từ ngữ, thứ tự từ điển
  linear o. tứ tự tuyến tính
  link o. (máy tính) lệnh nối
  multiply o. lệnh nhân
  operational o. (máy tính) lệnh làm tính
  output o. lệnh ra
  print o. (máy tính) lệnh in
  random o. thứ tự ngẫu nhiên
  reduced o. (đại số) [cấp, bậc] rút gọn
  reverse o. thứ tự ngược
  round off o. lệnh lấy tròn
  switch o. lệnh đổi mạch
  tally o. (máy tính) lệnh tổng kết
  transfer o. (máy tính) lệnh di chuyển
  working o. tứ tự làm việc

Các câu ví dụ:

1. Foxconn, the world's biggest electronics contract manufacturer and a key supplier of Apple, has a facility in Bac Ninh Province, northern Vietnam to produce for Apple.

Nghĩa của câu:

Foxconn, nhà sản xuất hợp đồng điện tử lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính của Apple, có một cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam để sản xuất cho Apple.


2. The CNBC, a world leader in business news coverage, wrote in early March that Apple and other technology firms like Microsoft and Google "have looked to move some hardware production from China to places including Vietnam and Thailand.

Nghĩa của câu:

CNBC, công ty hàng đầu thế giới về tin tức kinh doanh, đã viết vào đầu tháng 3 rằng Apple và các công ty công nghệ khác như Microsoft và Google "đã tìm cách chuyển một số hoạt động sản xuất phần cứng từ Trung Quốc sang những nơi bao gồm Việt Nam và Thái Lan.


3. "The article also said that Apple "was reportedly looking to start a trial for the production of its AirPods in Vietnam.

Nghĩa của câu:

"Bài báo cũng nói rằng Apple" được cho là đang muốn bắt đầu thử nghiệm sản xuất AirPods của mình tại Việt Nam.


4. Fourteen indonesians were abducted in two separate assaults on tugboats in March and April but were freed in May.

Nghĩa của câu:

Mười bốn người Indonesia đã bị bắt cóc trong hai vụ tấn công riêng biệt vào tàu kéo vào tháng Ba và tháng Tư nhưng được trả tự do vào tháng Năm.


5. Filipino captive Marites Flor, abducted from an upscale resort in September along with Canadian Robert Hall, was freed at dawn on Friday on Jolo, an army spokesman said.

Nghĩa của câu:

Một phát ngôn viên của quân đội cho biết, Marites Flor, người Philippines, bị bắt từ một khu nghỉ dưỡng cao cấp vào tháng 9 cùng với Robert Hall, người Canada, đã được thả tự do vào rạng sáng ngày thứ Sáu tại Jolo.


Xem tất cả câu ví dụ về in /in/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…