ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ id

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng id


id /id/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (sinh vật học) ít (đơn vị chất giống)
  (triết học) xung động bản năng

Các câu ví dụ:

1. What bike should you buy? I’d recommend riding a motorbike instead of a scooter.

Nghĩa của câu:

Bạn nên mua xe đạp nào? Tôi khuyên bạn nên đi xe máy thay vì xe tay ga.


2. Though the EY team had experience launching a similar digital lending app in India, the challenge in Vietnam was unique as most documents required in the lending process, namely id, utility bills and pay slips, are still stored in paper form.


3. Thanh grew up without a birth certificate or medical care since her mother did not have id papers.


4. He has a birth certificate but not an id card.


5. “I have already submitted a copy of my id with a photo on it but the staff at MobiFone said the photo isn't clear enough and they need a new one,” she said.


Xem tất cả câu ví dụ về id /id/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…