ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ happy-go-lucky

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng happy-go-lucky


happy-go-lucky /'hæpigou,lʌki/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  vô tư lự; được đến đâu hay đến đấy
to go through life in a happy go lucky fashion → sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…