ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ h

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng h


h /eitʃ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều Hs, H's /'eitʃiz/
  h, vật hình H

Các câu ví dụ:

1. The Vietnam weather agency said that in the next two days, the storm will mainly move to the west at a speed of 25 km / h and enter the East Sea, known internationally as the East Sea.


2.     Gold thief captured four months after daring half a million dollar heist Cướp ôtô chở vàng ở Hà Nội When the owner returned to the shop, Kien hopped into the car and drove off, much to the surprise of local people.


3. Ross Perot's independent candidacy in 1992 was seen by some Republicans as contributing to President George H.


Xem tất cả câu ví dụ về h /eitʃ/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…