ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ gui

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng gui


gui

Phát âm


Ý nghĩa

  giao diện người máy bằng đồ họa

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…