ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Game theory

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Game theory


Game theory

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Lý thuyết trò chơi.
+ Lý thuyết về việc ra quyết định hợp lý của cá nhân được thực hiện trong những điều kiện không đủ thônh tin liên quan đến những kết quả của các quyết định này.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…