ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ game-cock

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng game-cock


game-cock /'geimkɔk/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  gà chọi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…