ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ game bird

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng game bird


game bird

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  chim bị săn làm thịt

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…