ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ game-bag

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng game-bag


game-bag /'geimbæg/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  túi săn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…