ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ furcula là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

furcula

Phát âm

Xem phát âm furcula »

Ý nghĩa

* danh từ
  số nhiều furculac
  xương chạc; mấu chạc nhỏ

Xem thêm furcula »
Kết quả #2

furcula

Phát âm

Xem phát âm furcula »

Ý nghĩa

Furcula (/fərˈkjuːlə/): chiếc giáp hai đầu của cánh chim được hình thành bởi sự hợp nhất của hai xương coracoid ở phía trước ngực của chúng. Furcula còn được gọi là "Móc" hoặc "Giáp hai đầu". Nó có vai trò quan trọng trong việc giữ khuỷu của chim khi chúng bay và cũng đóng vai trò trong việc sản xuất âm thanh của chim khi chúng hót.

Xem thêm furcula »
Kết quả #3

furcula

Phát âm

Xem phát âm furculae »

Ý nghĩa

* danh từ
  số nhiều furculac
  xương chạc; mấu chạc nhỏ

Xem thêm furculae »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…