ex. Game, Music, Video, Photography

Fredrik Famm, the brand’s Southeast Asia manager, said popular travel hotspot Da Nang was a market with good potential and they could open even more outlets in the central city.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ h. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Fredrik Famm, the brand’s Southeast Asia manager, said popular travel hotspot Da Nang was a market with good potential and they could open even more outlets in the central city.

Nghĩa của câu:

Fredrik Famm, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của thương hiệu, cho biết điểm nóng du lịch nổi tiếng Đà Nẵng là một thị trường có tiềm năng tốt và họ có thể mở nhiều cửa hàng hơn nữa ở trung tâm thành phố.

h


Ý nghĩa

@h /eitʃ/
* danh từ, số nhiều Hs, H's /'eitʃiz/
- h, vật hình H

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…