ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ feed spool

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng feed spool


feed spool

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) cuộn cung cấp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…