ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ feed mechanism

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng feed mechanism


feed mechanism

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) cơ cấu cung cấp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…