ex. Game, Music, Video, Photography

Exploring the Hang En Waterfall means tackling many trails between the dense trees in the middle of the forest and wading through dangerous streams or steep rocks.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ dense. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Exploring the Hang En Waterfall means tackling many trails between the dense trees in the middle of the forest and wading through dangerous streams or steep rocks.

Nghĩa của câu:

dense


Ý nghĩa

@dense /dens/
* danh từ
- dày đặc, chặt
- đông đúc; rậm rạp
=a dense forest+ rừng rậm
- đần độn, ngu đần

@dense
- trù mật
- d. in itself trù mật trong chính nó
- metriccally (giải tích) trù mật metric
- nowhere d. không đâu trù mật
- ultimately d. trù mật tới hạn

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…