ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ eon

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng eon


eon /'i:ən/ (eon) /'i:ən/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  thời đại, niên kỷ
  sự vĩnh viễn; khoảng thời gian vô tận

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…