ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ en bloc

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng en bloc


en bloc /Ỵ:ɳ'blɔk/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  toàn bộ gộp cả lại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…