ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ en

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng en


en /en/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  N, n (chữ cái)
  n (đơn vị đo dòng chữ in, hẹp hơn m)

Các câu ví dụ:

1. Now, for tours booked from May 15 to December 31, visitors will receive a discount of 20 percent on the itinerary for the en, Hang Va, Tu Lan and Tien caves in the province.

Nghĩa của câu:

Giờ đây, đối với các tour đặt trước từ ngày 15/5 đến 31/12, du khách sẽ được giảm 20% giá vé hành trình đến các hang Én, Hang Va, Tú Làn và hang Tiên trên địa bàn tỉnh.


2. The submarine was en route from Ushuaia, the southernmost city in the world, to Mar del Plata, about 400 kilometers (250 miles) south of Buenos Aires, when it reported a power failure shortly before disappearing.


3. Exploring the Hang En Waterfall means tackling many trails between the dense trees in the middle of the forest and wading through dangerous streams or steep rocks.


4. According to Nguyen Van Nhiem, chairman of Vietnam Film Distribution Association, without timely government support, Vietnamese cinemas and private film producers may face bankruptcy en masse, weakening the fledging local movie industry.


5. The peacekeeper died en route to the hospital in Gao, the main city in northern Mali, the statement added.


Xem tất cả câu ví dụ về en /en/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…