ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ emus

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng emus


emu /'i:mju:/ (emeu) /'i:mju:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (động vật học) đà điểu sa mạc Uc, chim êmu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…