ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ el

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng el


el /el/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (như) ell
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (viết tắt) của elevated railroad đường sắt (nền) cao

Các câu ví dụ:

1. The caravan members ranged from farmers and bakers to housewives and students, and included a whole block of friends and family from the Honduran city of el Progreso.

Nghĩa của câu:

Các thành viên đoàn caravan bao gồm từ nông dân và thợ làm bánh đến các bà nội trợ và sinh viên, và bao gồm cả bạn bè và gia đình từ thành phố El Progreso của Honduras.


2. " The el Nino phenomenon, which affected all of the delta from January to September last year, caused a significant drop in rainfall.


3. A man from el Salvador accused of shipping 56 kilograms of cocaine from South America into Vietnam between 2014 and 2015 was officially indicted on Monday in Hanoi, local daily Anninhthudo (Capital Security) reported.


4. This is Nam’s second M15 Sharm el Sheikh tournament, after the first in October 7, where he made an early exit after losing the opening game.


5. This M15 Sharm el Sheikh event will take place from Oct.


Xem tất cả câu ví dụ về el /el/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…