ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ e

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng e


e /'iədrɔps/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  thuốc nhỏ tai

@e
  (Tech) e (cơ số đối số/lôgarít tự nhiên)

@e
  e (cơ số của lôga tự nhiên)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…