Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ data access method là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 324 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

data access method

Phát âm

Xem phát âm data access method »

Ý nghĩa

  (Tech) phương pháp truy cập dữ liệu

Xem thêm data access method »
Advertisement
Kết quả #2

Data

Phát âm

Xem phát âm Data »

Ý nghĩa

  (Econ) Số liệu, dữ liệu.
+ Các quan sát về độ lớn của các hiện tượng kinh tế như THU NHẬP QUỐC DÂN, THẤT NGHIỆP, MỨC GIÁ BÁN LẺ…

Xem thêm Data »
Kết quả #3

data /'deitə/

Phát âm

Xem phát âm data »

Ý nghĩa

danh từ


  số nhiều của datum
  ((thường) dùng như số ít) số liệu, dữ kiện; tài liệu, cứ liệu (cung cấp những điều cần thiết)

@data
  (Tech) dữ kiện, dữ liệu, số liệu

@data
  (máy tính) số liệu, dữ kiện, dữ liệu
  all or none d. dữ kiện lưỡng phân
  ana logue d. số liệu liên tục
  basal d. dữ kiện cơ sở
  coded d. dữ kiện mã hoá
  correction d. bảng hiệu chỉnh
  cumulative d. tk số liệu tích luỹ
  experimental d. số liệu thực nghiệm
  graph d. số liệu đồ thị
  initial d.(máy tính) dữ kiện [ban đầu, khởi thuỷ ]
  input d. dữ liệu vào
  integrated d. (thống kê) các số liẹu gộp
  numerical d. (máy tính) dữ liệu bằng số
  observed d. số liệu quan sát
  qualitative d.(thống kê) dữ kiện định tính
  randomly fluctuating d. (máy tính) dữ kiện thay đổi ngẫu nhiên
  ranked d. k dữ kiện được xếp hạng
  refereence d. dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo
  sensitivity d. dữ kiện nhạy
  tabular d. dữ kiện dạng bảng
  test d. số liệu thực nghiệm

Xem thêm data »
Advertisement
Kết quả #4

Access/space trade - off model

Phát âm

Xem phát âm Access »

Ý nghĩa

  (Econ) Mô hình đánh đổi không gian hay mô hình tiếp cận.
+ Một mô hình lý thuyết được sử dụng (chủ yếu) trong phân tích địa điểm dân cư ở các vùng đô thị, giải thích các hình thái vị trí do đánh đổi giữa khả năng tiếp cận của một địa điểm tới trung tâm của vùng và không gian của địa điểm đó.

Xem thêm Access »
Kết quả #5

access /'ækses/

Phát âm

Xem phát âm access »

Ý nghĩa

danh từ


  lối vào, cửa vào, đường vào
  sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới
easy of access → dễ đến gần, dễ lui tới
difficult of access → khó đến gần, khó lui tới
to have access to somebody → được gần gũi ai, được lui tới nhà ai
  sự dâng lên (nước triều)
the access and recess of the sea → lúc triều lên và triều xuống ở biển
  cơn
access of anger → cơn giận
access of illness → cơn bệnh
  sự thêm vào, sự tăng lên
access of wealth → sự giàu có thêm lên

@access
  (Tech) truy cập, truy tìm, truy xuất nhập, tồn thủ [TQ]; lối vào; tiếp cận; viết (vào) đọc (ra), tồn thủ; tìm vào

@access
  sự cho vào; (máy tính) lối vào nhận tin
  random a. thứ tự chọn ngẫu nhiên

Xem thêm access »
Advertisement
Kết quả #6

method /'meθəd/

Phát âm

Xem phát âm method »

Ý nghĩa

danh từ


  phương pháp, cách thức
  thứ tự; hệ thống
a man of method → một người làm việc có phương pháp; một người làm việc có ngăn nắp
there is method in his madness
 (đùa cợt) cứ bán cái điên của nó đi mà ăn

@method
  phương pháp
  m. of approximation phương pháp [gần đúng, xấp xỉ]
  m. of average phương pháp bình quân
  m. of balayage phương pháp quyét
  m. of calculation phương pháp tính
  m. of comparison phương pháp so sánh
  m. of concomitant variation phương phép biến thiên đồng thời
  m. of conjugate grradients phương pháp građien liên hợp
  m. of difference phương pháp sai phân
  m. of dimensions phương pháp thứ nguyên
  m. of elimination phương pháp khử ẩn số
  m. of equal coefficients phương pháp hệ số bằng nhau
  m. of exhaustion phương pháp vét kiệt
  m. of false position phương pháp đặt sai
  m. of fictitious loads phương pháp tải lượng ảo
  m. of finite difference phương pháp sai phân hữu hạn
  m. of images (vật lí) phương pháp ảnh, phương pháp tạo ảnh
  m. of induction phương pháp quy nạp
  m. of iteration phương pháp lặp
  m. of least squares (thống kê) phương pháp bình phương bé nhất
  m. of moments phương pháp mômen
  m. of moment distribution phương pháp phân phối mômen
  m. of multipliers (giải tích) phương pháp nhân tử
  m. of penultimate remainder phương pháp số dư giáp chót
  m. of projection phương pháp chiếu
  m. of quadrature phương pháp cầu phương
  m. of residue phương pháp thặng dư
  m. of section phương pháp tiết diện
  m. of selected points phương pháp các điểm chọn
  m. of solving equation phương pháp giải phương trình
  m. of steepest descent phương pháp độ độc nhất
  m. of successive approximations phương pháp xấp xỉ liên tiếp
  m. of superposition phương pháp chồng chất
  m. of trial phương pháp thử
  m. of undetermined coefficients phương pháp hệ số bất định
  adjoint m. (giải tích) phương pháp các phương trình liên hợp
  alternating m. phương pháp thay phiên
  alternating direction m. (giải tích) phương pháp hướng thay phiên
  analytic m. phương pháp giải tích
  axiomatic(al) m. phương pháp tiên đề
  centroid m. phương pháp phỏng tâm
  cyclic m. phương pháp tuần hoàn
  deductive m. phương pháp suy diễn
  delta m. (giải tích) phương pháp đenta
  diagonal m. (logic học) phương pháp đường chéo
  differential m. phương pháp vi phân
  dilatation m. phương pháp giãn nở
  dual simplex m. phương pháp đơn hình đối ngẫu
  energy m. phương pháp năng lượng
  finitary m. (logic học) phương pháp hữu hạn
  fractional exponent m. phương pháp sai số mũ phân
  genetic(al) m. (logic học) phương pháp di truyền
  gradient m. phương pháp gradien
  graphic(al) m. phương pháp đồ thị
  hypothetico deductive m. (logic học) phương pháp suy diễn giả định
  infinitesimal m. phương pháp vi phân
  isocline m. phương pháp nghiêng đều
  iteration m., iterative m. phương pháp lặp
  least squares m. (thống kê) phương pháp bình phương bé nhất
  maximum likelihood m. phương pháp hợp lý nhất
  Monte Carlo m. phương pháp Mônte caclô
  moving average m. phương pháp trung bình trượt
  net m. phương pháp lưới
  non constructive m. (logic học) phương pháp không kiến thiết
  numerical m. phương pháp tính bằng số, phương pháp số trị
  operational m., operator m. phương pháp toán tử
  over relaxtion m. phương pháp giảm dư [trên quá hạn]
  perturbation m. phương pháp nhiễu loạn
  photo elastic m. phương pháp quang đàn
  postilational m. phương pháp [định đề, tiên đề]
  projective m. phương pháp xạ ảnh
  relaxation m. phương pháp giảm dư
  representative m. of sampling phương pháp lấy mẫu đại diện
  saddle point m. (giải tích) phương pháp điểm yên ngựa
  secant m. phươgn pháp cát tuyến
  semantic m. phương pháp ngữ nghĩa
  shock m. phương pháp kích động
  stational phase m. phương pháp pha dừng
  statistic m. phương pháp thống kê
  straight line approximation phương pháp xấp xỉ tuyến tính
  strain energy m. phương pháp ứng suất năng lượng
  successive over relaxation m. phương pháp giảm dư quá hạn liên tiếp
  sweeping out m. (giải tích) phương pháp quét ra
  symbolic(al) m. phương pháp ký hiệu
  synthetic m. phương pháp tổng hợp
  target m. phương pháp thử
  trial  and error m. phương pháp thử   và   sai
  truncation m. phương pháp chặt cụt
  up and down m. phương pháp "lên   xuống"
  variational m. phương pháp biến phân
  vectow m. phương pháp vectơ
  wave perturbation m. phương pháp nhiễu loạn sóng

Xem thêm method »
Kết quả #7

absolute data

Phát âm

Xem phát âm absolute data »

Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện tuyệt đối

Xem thêm absolute data »
Advertisement
Kết quả #8

access address

Phát âm

Xem phát âm access address »

Ý nghĩa

  (Tech) địa chỉ truy cập

Xem thêm access address »
Kết quả #9

access arm

Phát âm

Xem phát âm access arm »

Ý nghĩa

  <tin> cần mang đầu từ

Xem thêm access arm »
Advertisement
Kết quả #10

access attempt

Phát âm

Xem phát âm access attempt »

Ý nghĩa

  (Tech) lần thử độ truy cập

Xem thêm access attempt »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153862

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333916

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933882

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633865

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233839

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333839

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763553

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373550

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733718

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533710

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…