Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ dash là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 27 kết quả phù hợp.


Advertisement
Kết quả #1

dash /dæʃ/

Phát âm

Xem phát âm dash »

Ý nghĩa

danh từ


  sự va chạm, sự đụng mạnh
  tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ
  sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào
to make a dash at (against) the enemy → lao tới kẻ thù
to make a dash for something → xống tới lấy cái gì
  sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết
a man of skill and dash → một người có kỹ năng và nghị lực
  vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)
  chút ít, ít, chút xíu
a dash of vinegar → một tí giấm
there is a romantic dash in it → có một chút gì lãng mạng trong đó
  vẻ phô trương, dáng chưng diện
to cut a dash → có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương
  nét viết nhanh
  gạch ngang (đầu dòng...)
  (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn
hundredmetre dash → cuộc chạy đua 100 mét
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) dashboard

ngoại động từ


  đập vỡ, làm tan nát
to dash to pieces → đập vỡ ra từng mảnh
flowers dashed by rain → những bông hoa bị mưa gió làm tan nát
  (nghĩa bóng) làm tan vỡ, làm tiêu tan; làm lúng túng, làm bối rối; làm thất vọng, làm chán nản
to dash all one's hopes → làm tiêu tan hết cả hy vọng
to dash one's plan → làm vỡ kế hoạch
to look quite dashed → trông chán nản thất vọng ra mặt; trông bối rối lúng túng lắm
  ném mạnh, văng mạnh, va mạnh
'expamle'>to dash the glass agianst the wall
  ném mạnh cái cốc vào tường
  vảy, hất (nước...)
=to dash water over something → vảy nước lên cái gì
  pha, hoà, trộn
wine dashed with water → rượu vang pha thêm nước
  gạch đít
  (từ lóng)
oh, dash → mẹ kiếp!

nội động từ


  lao tới, xông tới, nhảy bổ tới
to dash from the room → lao ra khỏi căn phòng
to dash along the street → lao đi trên đường phố
to dash up to the door → xô vào cửa
  va mạnh, đụng mạnh
the waves dashed against the cliff → sóng vỗ mạnh vào vách đá
'expamle'>to dash along
  lao đi
to dash at
  xông vào, nhảy bổ vào
to dash away
  xô mạnh ra xa, đẩy mạnh ra xa, quăng mạnh ra xa
  vọt ra xa
to dash down
  đạp mạnh xuống, vứt mạnh xuống
  nhảy bổ xuống, lao xuống (dốc...)
  viết nhanh, thảo nhanh
to dash in
  vẽ nhanh, vẽ phác
  lao vào, xông vào, nhảy bổ vào
=to dash off one's tears → lau vội nước mắt
  thảo nhanh (bức thư...), vẽ nhanh (bức hoạ...)
  lao đi
to dash out
  gạch đi, xoá đi
  đánh vỡ (óc...)
  lao ra

@dash
  nhấn mạnh // nét gạch

Xem thêm dash »
Advertisement
Kết quả #2

dash-board

Phát âm

Xem phát âm dash-board »

Ý nghĩa

  (máy tính) bảng dụng cụ (đo)

Xem thêm dash-board »
Kết quả #3

dashboard /'dæʃbɔ:d/

Phát âm

Xem phát âm dashboard »

Ý nghĩa

danh từ


  cái chắn bùn (trước xe...)
  bảng đồng hồ (bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ... ở ô tô)

Xem thêm dashboard »
Advertisement
Kết quả #4

dashboard /'dæʃbɔ:d/

Phát âm

Xem phát âm dashboards »

Ý nghĩa

danh từ


  cái chắn bùn (trước xe...)
  bảng đồng hồ (bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ... ở ô tô)

Xem thêm dashboards »
Kết quả #5

dash /dæʃ/

Phát âm

Xem phát âm dashed »

Ý nghĩa

danh từ


  sự va chạm, sự đụng mạnh
  tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ
  sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào
to make a dash at (against) the enemy → lao tới kẻ thù
to make a dash for something → xống tới lấy cái gì
  sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết
a man of skill and dash → một người có kỹ năng và nghị lực
  vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)
  chút ít, ít, chút xíu
a dash of vinegar → một tí giấm
there is a romantic dash in it → có một chút gì lãng mạng trong đó
  vẻ phô trương, dáng chưng diện
to cut a dash → có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương
  nét viết nhanh
  gạch ngang (đầu dòng...)
  (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn
hundredmetre dash → cuộc chạy đua 100 mét
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) dashboard

ngoại động từ


  đập vỡ, làm tan nát
to dash to pieces → đập vỡ ra từng mảnh
flowers dashed by rain → những bông hoa bị mưa gió làm tan nát
  (nghĩa bóng) làm tan vỡ, làm tiêu tan; làm lúng túng, làm bối rối; làm thất vọng, làm chán nản
to dash all one's hopes → làm tiêu tan hết cả hy vọng
to dash one's plan → làm vỡ kế hoạch
to look quite dashed → trông chán nản thất vọng ra mặt; trông bối rối lúng túng lắm
  ném mạnh, văng mạnh, va mạnh
'expamle'>to dash the glass agianst the wall
  ném mạnh cái cốc vào tường
  vảy, hất (nước...)
=to dash water over something → vảy nước lên cái gì
  pha, hoà, trộn
wine dashed with water → rượu vang pha thêm nước
  gạch đít
  (từ lóng)
oh, dash → mẹ kiếp!

nội động từ


  lao tới, xông tới, nhảy bổ tới
to dash from the room → lao ra khỏi căn phòng
to dash along the street → lao đi trên đường phố
to dash up to the door → xô vào cửa
  va mạnh, đụng mạnh
the waves dashed against the cliff → sóng vỗ mạnh vào vách đá
'expamle'>to dash along
  lao đi
to dash at
  xông vào, nhảy bổ vào
to dash away
  xô mạnh ra xa, đẩy mạnh ra xa, quăng mạnh ra xa
  vọt ra xa
to dash down
  đạp mạnh xuống, vứt mạnh xuống
  nhảy bổ xuống, lao xuống (dốc...)
  viết nhanh, thảo nhanh
to dash in
  vẽ nhanh, vẽ phác
  lao vào, xông vào, nhảy bổ vào
=to dash off one's tears → lau vội nước mắt
  thảo nhanh (bức thư...), vẽ nhanh (bức hoạ...)
  lao đi
to dash out
  gạch đi, xoá đi
  đánh vỡ (óc...)
  lao ra

@dash
  nhấn mạnh // nét gạch

Xem thêm dashed »
Advertisement
Kết quả #6

dasheen

Phát âm

Xem phát âm dasheen »

Ý nghĩa

* danh từ
  (thực vật) loại khoai sọ, khoai nước

Xem thêm dasheen »
Kết quả #7

dasher /'dæʃə/

Phát âm

Xem phát âm dasher »

Ý nghĩa

danh từ


  người ăn diện, người chịu diện
  người hay loè, người hay phô trương
  que đánh sữa (để lấy bơ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái chắn bùn (ô tô)

Xem thêm dasher »
Advertisement
Kết quả #8

dasher /'dæʃə/

Phát âm

Xem phát âm dashers »

Ý nghĩa

danh từ


  người ăn diện, người chịu diện
  người hay loè, người hay phô trương
  que đánh sữa (để lấy bơ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái chắn bùn (ô tô)

Xem thêm dashers »
Kết quả #9

dash /dæʃ/

Phát âm

Xem phát âm dashes »

Ý nghĩa

danh từ


  sự va chạm, sự đụng mạnh
  tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ
  sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào
to make a dash at (against) the enemy → lao tới kẻ thù
to make a dash for something → xống tới lấy cái gì
  sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết
a man of skill and dash → một người có kỹ năng và nghị lực
  vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)
  chút ít, ít, chút xíu
a dash of vinegar → một tí giấm
there is a romantic dash in it → có một chút gì lãng mạng trong đó
  vẻ phô trương, dáng chưng diện
to cut a dash → có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương
  nét viết nhanh
  gạch ngang (đầu dòng...)
  (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn
hundredmetre dash → cuộc chạy đua 100 mét
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) dashboard

ngoại động từ


  đập vỡ, làm tan nát
to dash to pieces → đập vỡ ra từng mảnh
flowers dashed by rain → những bông hoa bị mưa gió làm tan nát
  (nghĩa bóng) làm tan vỡ, làm tiêu tan; làm lúng túng, làm bối rối; làm thất vọng, làm chán nản
to dash all one's hopes → làm tiêu tan hết cả hy vọng
to dash one's plan → làm vỡ kế hoạch
to look quite dashed → trông chán nản thất vọng ra mặt; trông bối rối lúng túng lắm
  ném mạnh, văng mạnh, va mạnh
'expamle'>to dash the glass agianst the wall
  ném mạnh cái cốc vào tường
  vảy, hất (nước...)
=to dash water over something → vảy nước lên cái gì
  pha, hoà, trộn
wine dashed with water → rượu vang pha thêm nước
  gạch đít
  (từ lóng)
oh, dash → mẹ kiếp!

nội động từ


  lao tới, xông tới, nhảy bổ tới
to dash from the room → lao ra khỏi căn phòng
to dash along the street → lao đi trên đường phố
to dash up to the door → xô vào cửa
  va mạnh, đụng mạnh
the waves dashed against the cliff → sóng vỗ mạnh vào vách đá
'expamle'>to dash along
  lao đi
to dash at
  xông vào, nhảy bổ vào
to dash away
  xô mạnh ra xa, đẩy mạnh ra xa, quăng mạnh ra xa
  vọt ra xa
to dash down
  đạp mạnh xuống, vứt mạnh xuống
  nhảy bổ xuống, lao xuống (dốc...)
  viết nhanh, thảo nhanh
to dash in
  vẽ nhanh, vẽ phác
  lao vào, xông vào, nhảy bổ vào
=to dash off one's tears → lau vội nước mắt
  thảo nhanh (bức thư...), vẽ nhanh (bức hoạ...)
  lao đi
to dash out
  gạch đi, xoá đi
  đánh vỡ (óc...)
  lao ra

@dash
  nhấn mạnh // nét gạch

Xem thêm dashes »
Advertisement
Kết quả #10

dashiki

Phát âm

Xem phát âm dashiki »

Ý nghĩa

* danh từ
  áo len chui đầu sặc sỡ và rộng (người Tây Phi)

Xem thêm dashiki »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153833

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 333632

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95933598

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80633581

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1233555

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90333555

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16763524

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35373521

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96733434

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 533427

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…